Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u 2015. godini otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta.

Program

»

Trajanje natječaja

» 13.08.2015. - 30.10.2015.

Referenca

» -

Tip sredstava

» Potpora male vrijednosti

Budzet

» -

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, kao Davatelj potpore, objavljuje Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u 2015. godini otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta.

Korisnici potpora su otočni poslodavci, odnosno fizičke osobe–obrtnici i pravne osobe koje imaju sjedište na otocima i koji svoju djelatnost obavljaju na otocima.

Korisnici potpora mogu ostvariti potpore pod sljedećim uvjetima:

  • da imaju sjedište na otocima
  • da obavljaju djelatnost na otocima
  • da radnici koje zapošljavaju imaju prebivalište na otocima
  • da radnici koje zapošljavaju rade kod istog Korisnika potpora najmanje dvanaest mjeseci bez prekida do trenutka podnošenja Zahtjeva
  • da udio vlasništva Republike Hrvatske, jedinice regionalne (područne) samouprave i jedinice lokalne samouprave u strukturi vlasništva Korisnika potpora nije veći od 50% i
  • da nisu financijske institucije (banke, osiguravajuća društva, štedno-kreditne zadruge i slično).

Kriteriji za ostvarivanje prava na potpore su:

1. broj zaposlenih radnika

2. obavljanje sljedećih djelatnosti: 

  • na otocima prve skupine: sve djelatnosti u skladu sa člankom 4. Uredbe 
  • na otocima druge skupine: poljoprivredna proizvodnja na postojećim i novim nasadima na otvorenom i u zaštićenim prostorima (maslinarstvo, vinogradarstvo, sredozemno voćarstvo, uzgoj i prerada ljekovitog bilja, povrtlarstvo); ekstenzivno i poluintenzivno ovčarstvo i kozarstvo; pčelarstvo; proizvodnja i prerada proizvoda s oznakom „Hrvatski otočni proizvod“; školjkarstvo; ulov plave ribe, a na području vanjskog ribolovnog mora i bijele ribe, mrijest, uzgoj i prerada ribe i drugih morskih organizama; trgovina ribom; ronilaštvo; uzgoj, selektivno i kontrolirano vađenje, obrada i konfekcioniranje koralja i spužvi; kamenarstvo za potrebe klesarstva; klesarstvo; proizvodnja morske soli; jedrarstvo; proizvodnja ribarskih alata; lončarstvo; izrada posebnih otočnih suvenira; turizam održivih razmjera u novim i postojećim obnovljenim i prenamijenjenim objektima i to: u hotelima, motelima, kampovima i marinama; brodogradnja, odnosno proizvodnja brodske opreme i remont brodova koji neće napuštati teritorijalno more Republike Hrvatske; proizvodna djelatnost koja uključuje znanstveno-tehnološka istraživanja i upotrebu visokih tehnologija (posebice tehnologija s visokim stupnjem energetske učinkovitosti i prijateljskim odnosom prema okolišu); informatička djelatnost; informativna djelatnost; okolišu prikladna industrijska proizvodnja završnog stupnja prerade i proizvodnja gotovih industrijskih proizvoda i to: prehrambenih proizvoda, pića, tekstila, odjeće, obuće, naftnih derivata, kozmetičkih preparata, proizvoda od gume i plastike, papira i proizvoda od papira, ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, metala i gotovih metalnih proizvoda, elektroničke, optičke, električne i motorne opreme i uređaja, namještaja i ostala prerađivačka proizvodnja; korištenje obnovljivih izvora energije, osim građevina za iskorištavanje snage vjetra za električnu energiju; cestovni prijevoz putnika i robe ukoliko nije od općeg ekonomskog interesa i ukoliko nije subvencioniran; graditeljstvo; umjetničke radionice, radionice za obnovu kulturne baštine; djelatnost socijalne skrbi i zdravstva; te djelatnosti humanitarnih i drugih nevladinih organizacija.

Korisnici potpora na otocima prve skupine imaju pravo na potpore u iznosu od 100% jedne prosječne isplaćene mjesečne bruto plaće koju isplaćuje Korisnik potpora, bez doprinosa na plaću. Korisnici potpora na otocima druge skupine imaju pravo na potpore u iznosu od 50% jedne prosječne isplaćene mjesečne bruto plaće koju isplaćuje Korisnik potpora, bez doprinosa na plaću.

Ukupan iznos potpora male vrijednosti koje se dodjeljuju jednom poduzetniku ne smije prelaziti 200.000,00 EUR unutar razdoblja od tri fiskalne godine. Ukupan iznos potpore male vrijednosti koja se dodjeljuje jednom poduzetniku koji obavlja cestovni prijevoz tereta za najam ili naknadu ne smije premašiti 100.000,00 EUR unutar razdoblja od tri fiskalne godine. Ta potpora ne smije se koristiti za kupovinu vozila za cestovni prijevoz tereta (u skladu sa člankom 3. stavkom 2. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013. od 18. prosinca 2013., kojim se pojašnjava primjena članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore).

Rok za podnošenje Zahtjeva i propisane dokumentacije je do 30. listopada 2015.